تعطیلی کلیه کلاس های روز جمعه 2 اسفند

 

باتوجه به برگزاری انتخابات مجلس در محل آموزشکده، کلیه کلاس های روز جمعه 2 اسفند 98 برگزار نمی گردد.

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://opensaz.com/?fp=aBXi7JvwB6Opa03F2mVwftEj3zdneJw8p0gtFHDaHX067Kx87K4OiFhI0k04htFTCN2HwSdinE%2BzA3RGzqVElO9PY9qv0pSKdD5CyevuLEifdfNpqRGFIJ8sJl%2B4Nd5lju%2BvehIfbRSjgDr9nwuKbHhixJ16pwWep2Hrahr9VCY%3D&prvtof=T9lJUNUt%2Bjjw3UMikd7cKLPDYY%2BKYbub4OA2DedCgWQ%3D&poru=cTCYU3B4OdnruvdzPONw%2FVrteIjt4vI7dW30X5OmB851Ks3f4n2Lfi3NIgVFHHra&">Click here to proceed</a>. </body>