آموزش مجازی در در نیمسال اول 1400-1399

 

جهت ورود به آموزش مجازی از لینک زیر استفاده نمایید:

vadana25.iauec.ac.ir 

پس از ورود به سیستم هنگامی که گزینه پیوستن به کلاس را می زنید، دو گزینه زیر ظاهر می شود:

 


1) Open in browser
2) Open in Application


شما گزینه اول یعنی Open in browser را انتخاب نمایید.