توصيه هاي مهم  آموزشي در انتخاب واحد:


1-  انتخاب واحد بر اساس چارت هاي موجود بر روي سايت دانشکده صورت گيرد(siiau.ir).
2-  مسئوليت رعايت پيشنيازي و هم نيازي دروس برعهده دانشجو ميباشد.
3-  از اخذ دروس پاس شده خودداري نماييد.
4- تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در يك نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر باشد.
* در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد درسي باقي مانده داشته باشد حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد(معدل ترمي زير 12 اخذ نموده باشد)، مي تواند تمام واحدهاي درسي باقي مانده را ولو اينكه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند.
6- در نيمسالي كه دانشجو درس كارآموزي را اخذ مي نمايد بايد با احتساب اين درس حداكثر تعداد واحدهاي اخذ شده به 16 واحد درسي برسد(مگراينكه واحدهاي باقيمانده جهت فراغت زير 24 واحد باشد) و همچنين اخذ درس كارآموزي و درس پروژه منوط به گذراندن حداقل 55 واحد درسي مي باشد.
درصورت عدم رعايت موارد  فوق دانشجو حق شركت در جلسه امتحان آن درس را نخواهد داشت و هزينه درس نيز عودت داده نخواهد شد
7- در صورتي که در ترم گذشته معدل دانشجو زير 12 باشد( دانشجو مشروط شده باشد) در اين نيمسال حق انتخاب بيش از 14 واحد ندارد.