جدول زمانبندی درس تربیت بدنی عمومی و دروس تخصصی رشته تربیت بدنی

 

درس تربیت بدنی عمومی و دروس تخصصی رشته تربیت بدنی نیمسال جاری به صورت حضوری و مطابق جداول زمانبندی زیر برگزار خواهد شد:

جدول زمانبندی درس تربیت بدنی عمومی

جدول زمانبندی دروس تخصصی رشته تربیت بدنی