تغییر نام کاربری و رمز سامانه وادانا

 

استاد و دانشجوی گرامی؛

جهت ورود به سامانه وادانا (نيمسال دوم) مطابق الگوی زیر اقدام فرمایید.

نام کاربری: نام کاربری در سامانه آموزشیار بدون @edu

رمز عبور: نام کاربری در سامانه آموزشیار بدون @edu

vadana25.iauec.ac.ir