آغاز ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی

از تاريخ  97/9/9 الي 97/10/30

تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام 96/1/1 الي 97/9/1 می باشد.

جهت ثبت نام به سايت http://ezdevaj.nahad.ir   مراجعه فرماييد.