اردوی راهیان نور

 

جهت شرکت در اردوی راهیان نور به دفتر بسیج اتاق 210 مراجعه نمایید.

به علت محدودیت تعداد نفرات هرجه سریعتر اقدام نمایید.

درصورت تمایل جهت همکاری و عضویت در واحد بسیج (فعال و عادی) به دفتر بسیج اتاق 210 مراجعه نمایید.