تيم فوتسال پسران آموزشكده سما اسلامشهر در مسابقات استاني آموزشكده ها موفق شده با اقتدار كامل به قهرماني استان دست يابد. اين قهرماني را به تمامي دانشجويان آموزشكده تبريك عرض مي نماييم.