جهت شركت در مسابقه رمضان بهار قرآن، فایل pdf آن را از اینجا دانلود نموده و پس از پاسخگويي به امور فرهنگي آموزشكده اتاق 206 تحويل نماييد.
 
لازم به توضيح مي باشد اين سري از مسابقات شامل سه سري سوال مي باشد كه در اول هر دهه ماه مبارك رمضان ارسال مي گردد.
 
و پايان مهلت پاسخگويي هر سري پايان دهه اول و دوم و سوم ماه مبارك رمضان مي باشد.