ثبت نام وام دانشجویی

 

جهت ثبت نام وام بانک مهر به سایت sajed.iau.ir مراجعه و در قسمت ثبت نام وام دانشجویان، اطلاعات مورد نظر ثبت گردد.

مهلت ثبت نام پایان فروردین 1400 و بانک مورد نظر می بایست بانک مهر انتخاب گردد.