زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399 طبق جدول زیر انجام می شود.

 

آدرس پورتال جدید انتخاب واحد (آموزشیار):

 edu.iau.ac.ir

 

نام کاربری و رمز عبور: