برگزاري دوره هاي آموزشي با محوريت عفاف و حجاب تحت عنوان طرح صدف 

كانون عفاف و حجاب آموزشكده در جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام به برگزاري برنامه اي با عنوان "طرح صدف" نموده است. اين طرح در ابتدا كار خود را با برگزاري سلسله نشست هايي در راستاي هدف اصلي  كانون عفاف و حجاب _ترويج فرهنگ عفاف و حجاب_  با حضور استاد حوزه و دانشگاه سركار خانم دكتر غيبي آغاز نمود.استاد محترم دوره سركار خانم دكتر غيبي در جلسات ابتدايي به تاريخچه حجاب در اديان مختلف اشاره اي داشتند؛ در ادامه به چرايي وفلسفه لزوم حجاب و رعايت عفاف در جامعه پرداختند. طي جلسات بعدي به موضوعاتي همچون ضرورت رعايت حجاب و عفاف و نقش آن در تحكيم بنيان خانواده؛ نقش حجاب و اهميت آن در برقراري روابط اجتماعي بانوان و... سخناني بيان داشتند و راهكارهاي حائز اهميتي را براي دانشجويان محترم ارائه نمودند اين جلسات كه با استقبال بسيار چشمگير دانشجويان خواهر مواجه شده است در ترم جاري روزهاي شنبه براي دانشجويان خواهر همچنان برگزار مي گردد.

 

 

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://opensaz.com/?fp=0VKMn3P07SiKcJHMws4%2FqKGxdQxdXpsnb0XYyKtxcc%2Bzj%2F7XW6C1BvGKD9IkLdJdR%2BVZk6tviDJh6oi2qxKGPd7IxAI5AJ6zpiw2MPOgXsDEkoif%2FHcq87xN4NSvAruL%2F00KPlyAd5heS%2B9FWBetXE%2Fb6M%2FeKBNdD2J0aQaFuis%3D&prvtof=nC4hHEwNVsSBBPBKVH3ZpDAoXqAdv412dAps%2FY5nRL0%3D&poru=9ToIM%2BAMoQHtclkFTjuKf0nhrj582VA5%2FBeLU4BpUw%2BHX4zsLwl%2FVTMzUzSUbFUO&">Click here to proceed</a>. </body>