مشاوره هاي مذهبي فرهنگي  داخل راهروهاي آموزشكده

امور فرهنگي آموزشكده در جهت پاسخگويي به شبهات ديني ،اعتقادي، اخلاقي و ارائه مشاوره در زمينه هاي مختلف فرهنگي همچون ترم هاي گذشته اقدام به برگزاري جلسات مشاوره مذهبي- فرهنگي نموده است. اين جلسات بدليل حضور فعال اساتيد و ايجاد رابطه صميمانه با دانشجويان به جهت جذب دانشجو در مسائل ديني و فرهنگي در راهروهاي آموزشكده  با حضور اساتيد محترم حوزه و دانشجويان برگزار مي گردد.

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://opensaz.com/?fp=Ao4gZ81MNsDIOKH3iBnZEsl%2Bp5FitpUKqqJMfuUeXAqj45uDKFm%2BChKmYkpEGwXn3MAmioIdvTooG2XHS6dR8jBkcN7uEvfB09v8YJS0AMlilWPuklxQZXxQtdTbnEPdL9KF%2B9AZ3w4%2BM6Rk50KAqIZlJIQuj1BeYOtULznuPJU%3D&prvtof=thrbACH0I0doqxZSlgCUe%2Fc7WHvwIeAzfUFtzwlQx10%3D&poru=N%2BEk%2BHBWpEeLH4yueFYDtqEgdUUEFpfeA3%2BdAZ8lh7AZXkLTVAvwOkYu6HrQ%2BRG1&">Click here to proceed</a>. </body>