معاونت فرهنگی

معاون فرهنگی دانشجویی
مدیريت امور فرهنگی
مدير امور فرهنگي
كارشناس امور فرهنگي
کارشناس قرآن و عترت
کارشناس فوق برنامه
کلاس های فوق برنامه
طرح قدس
پاسخگوئی به شبهات دینی
اتاق فکر
ستاد اقامه نماز
کانون قرآن و عترت
برنامه ها آینده
تقویم زمان اردوها
صفحه اصلی معاونت فرهنگی

معاونت دانشجویی

 

اطلاعات شخصی

 

نام و نام خانوادگي : یحیی محمد نژاد

مسئوليت : كارشناس تربيت بدني

تحصيلات :  كارشناس ارشد

رشته : فیزیولوژی ورزش

 

 

سوابق کاری

 

سوابق تحصیلی

 

اهم وطایف

 

اهم وظايف كارشناس تربيت بدني

شاغل در اين پست با رعايت قوانين و مقررات زير نظر مدير امور دانشجويي آموزشكده انجام وظيفه مي نمايد:

تدوين وپيشنهاد برنامه هاي ورزشي و تربيت بدني آموزشكده در چارچوب برنامه هاي كلان تربيت بدني سازمان سما و

تصويب آن در شوراي ورزشي آموزشكده .

مطالعه و بررسي براي جذب نيروهاي ورزشي حق التدريس در آموزشكده براي مربيگري .

فراهم كردن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي ورزشي در آموزشكده .

برنامه ريزي در جهت گسترش و تعميم فعاليتهاي ورزشي و تربيت بدني آموزشكده .

تشكيل گروه هاي ورزشي دانشجويان در رشته هاي مختلف ، تشكيل شوراي تربيت بدني آموزشكده و فعال كردن آنها

با توجه به دستور العمل ها، خط مشي ها و اهداف پيش بيني شده .

تدوين تقويم ساليانه مسابقات ورزشي آموزشكده با نظر و تصويب شوراي ورزشي آموزشكده .

تهيه و پيشنهاد بودجه تربيت بدني به شوراي ورزشي آموزشكده .

برگزاري مسابقات ورزشي آموزشكده بمناسبت هاي مختلف در طول سال تحصيلي .

فراهم كردن تسهيلات لازم در خصوص برنامه ريزي و اجراي تمرينات ورزشي دانشجويان در طول سال .

تشكيل تيم هاي مختلف ورزشي با همكاري گروه هاي ورزشي دانشجويان ، مربيان ورزش آموزشكده و شركت دادن

آنها در مسابقات ورزشي منطقه اي و كشوري .

همكاري و هماهنگي با كارشناس و مسئول تربيت بدني حوزه معاونت امور مدارس سما در جهت پيشبرد امور ورزشي

و تربيت بدني .

پي گيري استعداد يابي ورزشي در آموزشكده و معرفي آنها به مسئولين و مربيان جهت تمرينات مداوم ورزشي .

برگزاري گردهمائي گروههاي ورزشي رشته هاي مختلف در آموزشكده و ايجاد هماهنگي بين آنها .

پي گيري توسعه امكانات و تأسيسات ورزشي در آموزشكده با همكاري شوراي ورزشي آموزشكده .

نظارت و ارزشيابي از فعاليتهاي تربيت بدني آموزشكده و تشويق ورزشكاران قهرمان و مربيان مبتكر و فعال ورزش .

پاسخ به نامه هاي ارجاع شده و پي گيري مكاتبات مربوطه .

پاسخگوئي به ورزشكاران و مربيان .

انجام ساير امور ارجاعي مربوط عندالزوم .