معاونت فرهنگی

معاون فرهنگی دانشجویی
مدیريت امور فرهنگی
مدير امور فرهنگي
كارشناس امور فرهنگي
کارشناس قرآن و عترت
کارشناس فوق برنامه
کلاس های فوق برنامه
طرح قدس
پاسخگوئی به شبهات دینی
اتاق فکر
ستاد اقامه نماز
کانون قرآن و عترت
برنامه ها آینده
تقویم زمان اردوها
صفحه اصلی معاونت فرهنگی

معاونت دانشجویی

اطلاعات شخصي

نام و نام خانوادگي : سركار خانم قنبري

مسئوليت : كارشناس فارغ التحصيلان و مشمولين

تحصيلات : دانشجوی فوق لیسانس

رشته : كامپيوتر

 

 

سوابق كاري

 

سوابق تحصيلي

 

 

اهم وظايف

اهم وظايف كارشناس امور فارغ التحصيلان و مشمولين

شاغل در اين پست با رعايت قوانين و مقررات به انجام وظايف ذيل مي پردازد :

بررسي و ارزيابي پرونده تحصيلي و ارزيابي وضعيت تحصيلي و رفع مشكلات احتمالي در روند فارغ التحصيلي

دانشجويان.

ارتباط با كارشناسان اموزشي و دانشجويي و اطلاع رساني در زمينه ضوابط فارغ التحصيلي به منظور كاهش مشكلات

دانشجويان در صدور گواهينامه ها و دانشنامه هاي تحصيلي .

اجراي دقيق دستورالعمل هاي فارغ التحصيلي و پيگيري صدور گ واهينامه و دانشنامه هاي فارغ التحصيلا ن آموزشكده

از طريق مراجع ذيربط .

اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه ضوابط فارغ التحصيلي به منظور پيشگيري از مشكلات تحصيلي .

انجام امور مربوط به صدور تاييديه هاي مدرك تحصيلي بنا به درخواست دانشجويان .

پيگيري معافيت تحصيلي دانشجويان و اطلاع رساني مناسب به آنان .

پيگيري دريافت مجوز هاي خاص در رفع مشكلات پرونده تحصيلي دانشجويان .

آماده سازي پرونده تحصيلي دانشجويان و پيگيري ارسال آن به مراجع ذيربط جهت انجام مراحل فارغ التحصيلي .

استخراج آمار دانشجويان فارغ التحصيل و تمهيد مقدمات بر اساس زمانبندي لازم براي انجام امور فارغ التحصيلي .

استخراج اسامي دانشجويان ترك تحصيل و مشمول و اعلام اسامي به مسئولين مافوق جهت پيگيري .

شركت در دوره هاي آموزشي همايشها و نشستهاي مرتبط با وظايف محوله .

انجام امور نظام وظيفه دانشجويان مشمول خدمت وظيفه عمومي مطابق با ضوابط و دستورالعمل هاي صادره .

اطلاع رساني به دانشجويان در امور مربوط به نظام وظيفه و بررسي وضعيت آنان در هر ترم تحصيلي.

انجام ساير امور ارجاعي مربوط حسب صلاحديد مقام مافوق .