نظام پیشنهادات

از طریق این سامانه می توانید پیشنهادات و نظرات خود را ارائه دهید .

مجموعه ها

  • ارتباط با ریاست

    شما می توانید به صورت مستقیم با ریاست آموزشکده در ارتباط باشید
    • 0 بحث
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://opensaz.com/?fp=3wSoEPWOcdHiR89mo0d0TF9D1k4ijY0Qx5sh%2BeAufgYQtsEoJ0nZQ8Ty8GNKr6XPDCpeWwYTAbakd5xsZ0ApU0gBnDBkcqz0pmMChEbXX1owRovYtyiZztln%2FsjY5t3%2FQcBcZ0f7B0H0wMIwxVoAAMvtbhZHKUKxx3GHq%2F1GXPI%3D&prvtof=3WpaQ5z0y1D%2BY2aHKtnnDz4sPNqcnf%2FWRzSj87D3fp4%3D&poru=s5ChIp2YVaZQBDl7AzahmhlJFgJsxDJca74tpi4yTZSaO67K81r0ZR%2FX3ngpsPi%2B&">Click here to proceed</a>. </body>