چشم انداز آينده :

*ساخت مجتمع مدارس از پيش دبستاني تا دبيرستان در منطقه قائميه اسلامشهر تا پايان سال1397

*ايجاد پارك فناوري و مركز رشد

*خريد زمين و ساخت فضاي مناسب چهت راه اندازي پيش دبستاني و دبستان

*تدوين نشريه علمي – پژوهشي داخلي دانشكده

*استفاده اعضاء هيأت علمي از كتابخانه ديجيتال تا پايان سال جاري