تعريف و هدف:

برنامه دوره دو ساله كارداني پيوسته امور اداري بر اساس چهارچوب آموزشهاي علمي-كاربردي طراحي و تدوين شده است و فارغ التحصيلان از ميزان درك، قدرت، استدلال،اطلاعات، دانش و مهارت يك متخصص كاردان برخوردار خواهند بود.

هدف دوره كارداني پيوسته رشته امور اداري آموزش و تربيت افرادي است كه پس از گذراندن اين دوره توانايي لازم را براي احراز مشاغلي در زمينه امور اداري در سطح مياني را خواهند داشت و قسمتي از نيازهاي كشور را تامين مي نمايند و به عنوان فرد ي مطلع و آگاه در امور اداري، بازويي توانا براي سيستم مديريت در سازمان خواهند بود.

با توجه به نياز واحدهاي صنعتي و خدماتي و بازرگاني و دولتي در زمينه امور اداري، تربيت نيروي انساني كارآمد در اين تخصص احساس مي شود.لذا برنامه كارداني پيوسته با توجه به نياز واحدهاي فوق طراحي شده است.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

1-انجام امور مربوط به بايگاني

2-مكاتبات اداري و دبيرخانه

3-مكانيزه كردن سيستم اداري و امور دفتري مربوط به مديران

4-توانايي انجام امور مربوط به پشتيباني سازمان

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://opensaz.com/?fp=f4xQHDQzx1%2B2wTi941J9tUaB%2BZxkl9T03WuGObqXrZgTRQ1dlTSMuaWMswHrDABj7bmwUZ1Z%2BBh5uxHkHqEMVgWZDWoHBuAY0PLemlAUv9v91cr0BRwHDws5Dpm%2B8RR73kx03rsC3zndSwrwMWZ2Gts7KKfBX7dqDIfPZdhvjRg%3D&prvtof=GXsWffWxCmo1%2B2S10ljhc8dQtT8o4QsgF4Nypv19Ksg%3D&poru=D4UTKunxcFEpkDwEfJ3Wm%2BWHlmwkArQu%2B56Avb2oNmxs1VZB32c39E0KwFgANU4e&">Click here to proceed</a>. </body>