رشته تربيت بدني

تعريف و هدف:

هدف برنامه آموزش كارداني در اين گرايش، تربيت افرادي است كه بتوانند در حيطه تربيت بدني و ورزش وظايف خود را به انجام رسانند.ويژگي بارز و مشخص در اين رشته تربيت افرادي است كه دانش و مهارتهاي پايه اي و فني ورزشها را فرا بگيرند و بتوانند آنها را به فراگيران تحت آموزش انتقال دهند.اطلاعات كافي درمورد قوانين و مقررات رشته هاي مختلف ورزشي را كسب كنند و ويژگي هاي هر ورزش را بر اساس علم روز بشناسند.از دانش مربيگري در حيطه ورزش آگاهي يابند و نحوه ارائه رشته هاي مختلف ورزشي با حفظ و رعايت كليه مقررات را به طور عملي تجربه كرده باشند.

اهميت ورزش و تربيت بدني چنان است كه دولت جمهوري اسلامي بايد به سالم سازي بنيادي و اشتياق و علاقه مندي نونهالان، نوجوانان و جوانان به فعاليت ورزشي توجه ويژه نمايد.نتيجه عملي آن نيز بارور نمودن استعدادها و ساختن نسلي توانمد، دانا و سازنده براي آينده مي باشد.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

1-مربي گري يا كمك مربي رشته هاي مختلف ورزشي

2-برنامه ريزي و اجراي مسابقات ورزشي

3-آموزش انواع مهارتهاي حركتي مربوط به رشته هاي مختلف ورزشي

4-تشخيص آسيب هاي ساده ورزشي به منظور پيشگيري از صدمات احتمالي بيشتر

5-بهره گيري از بازيهاي پرورشي، بومي و سنتي در جهت پرورش ابعاد مختلف انساني

6-كاربرد وسايل كمك آموزشي مربوط به هركدام از رشته هاي ورزشي