نظر به اهداف آموزشهاي علمي-كاربردي كه در آن گسترش و اعتلاي دانش و پژوهش در كشور، ارتقاء شاخصهاي كمي و كيفي و حفظ مسئوليت اجتماعي آموزشهاي كاربردي و همچنين فراهم سازي زيربناي مناسب براي ايجاد و انتقال تكنولوژي توجه ويژه اي مبذول گرديده استف برنامه دوره  دو ساله كارداني پيوسته نرم افزار كامپيوتر بر اساس نياز كشور با توجه به حجم عظيم سرمايه گذاري هايي كه در اين صنعت صورت پذيرفته تهيه و تدوين شده است.

تعريف و هدف:

هدف از اين برنامه تريبت كادان فني در رشته نرم افزاركامپيوتر است كه در ادامه دوره سه ساله فني و حرفه اي رشته كامپيوتر تهيه شده و با استفاده از آموخته هاي تئوري و عملي بتواند در زمينه مشاغل مربوطه از عهده وظايف مربوطه برآيد.لذا در طراحي برنامه علاوه بر مهارتهاي فني، تفكر طراحي نيز مورد توجه بوده است.

ضرورت و اهميت:

امروزه علم نرم افزار كامپيوتر به سرعت در حال گسترش مي باشد و در حقيقت بدون توجه به آن زيانهاي ناشي از سرمايه گذاري هاي عظيم در اين زمينه و عدم تحقق اهداف را بايد تحمل نمود به عبارت ديگر فعاليتهاي مربوط به نوشتن و اجراي برنامه ها و استفاده از نرم افزارهاي مختلف و پشتيباني اطلاعات و راه اندازي شبكه و ... در سايه نيروي انساني متخصص در اين زمينه فراهم مي گردد.

وب سایت های مربوطه کامپیوتر