تعريف و هدف:

 هدف اين برنامه تربيت كاردان كارهاي عمومي ساختمان با جهت گيري فني است و لذا در طراحي برنامه علاوه بر مهارتهاي فنيف تفكر طراحي نيز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب كاردان و با لحاظ نمودن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهاي علمي-كاربردي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه شده است.

ضرورت و اهميت:

 با توجه به فعاليتهاي ساختماني در كشور نياز مبرم به صنعت ساخت و ساز ساختماني و تربيت نيروي انساني كارآمد در اين تخصص احساس مي شودف لذا برنامه كارداني پيوسته رشته ساختمان طراحي شده است.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

  1. برنامه ريزي مراحل كار و ساماندهي و كنترل پروژه ساختماني يا  مقطعي از پروژه بزرگ در كارگاه ساختمان
  2. انتقال اطلاعات فني مورد نياز كارگاههاي ساختماني به كارگران
  3. نظارت بر پروژه هاي كوچك ساختماني
  4. تهيه نقشه هاي محاسباتي در دفاتر مهندسين يا سازمانهاي مرتبط
  5. سرپرستي كارگاه كوچك ساختماني و يا مقطعي از يك پروژه
  6. كار در كارگاه به عنوان دستيار
  7. متره و برآورد پروژه ها

وب سایت های مربوطه ساختمان