معرفي كارداني پيوسته ساخت و توليد - گرايش قالبسازي

تعريف و هدف:

   هدف اين برنامه تربيت تكنسين قالبسازي با جهت گيري فني است و لذا در طراحي علاوه بر مهارتهاي فني، تفكر طراحي نيز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب تكنسين فني و با لحاظ كردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهاي علمي-كاربردي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه شده است.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

  1. اطلاعات ساخت و توليد را در كارخانجات ساخت و توليد كه توسط مهندسين ارائه مي گردد بفهمد و به كارگاران منتقل نمايد
  2. در كارگاه ساخت و توليد برنامه ريزي نموده و مراحل كار را سازماندهي و كنترل نمايد
  3. توليدات مختلف قالبها را از نظر كيفيت كنترل كند
  4. از نظر عملي توانايي انجام مونتاژ، ساخت و توليد و تعميرات قالبها را داشته باشد
  5. توانايي راه اندازي انواع ماشين پرس را داشته باشد
  6. از عهده سرپرستي واحد يا سرپرستي يك كارگاه برآيد
  7. مستقلاً از عهده كارگاه قالبسازي برآمده و كليه كارهاي فني آنرا انجام دهد
  8. آموزش كارگران زيرنظر خود را انجام دهد

وب سایت های مربوطه ساخت و تولید