تعريف و هدف:

 دوره كارداني پيوسته معماري يكي از دوره هاي آموزش عالي و هدف آن تربيت افرادي است كه بتوانند فاصله تخصصي بين مهندس معمار و سطوح پايين تخصصي را در كارهاي اجرايي معماري پر كرده و در زمينه طراحي به عنوان دستيار مهندس معمار همكاري نمايند.

ضرورت و اهميت:

    وجود افرادي كه بتوانند طرحهاي مهندسين معمار را در زمينه هاي ارائه و ترسيم و رساندن يك طرح اوليه مهندس طراح به فاز 1 و 2 (ترسيم نقشه هاي معماري و اجرايي) ياري نمايند و انجام كار در تمامي زمينه هاي كيفي و كمي مرتبط بين مهندس معمار و افراد كم تخصص و يا بي تخصص همكاري داشته باشد، ضرورت و اهميت اين دوره را كاملاً مشخص و محرز مي باشد.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

  1. توانايي كار در دفاتر فني و معماري(مهندسين مشاور)و كمك در جهت ارائه كار طراح
  2. توانايي اداره كارگاههاي كوچك ساختماني
  3. توانايي نظارت در كارهاي اجرايي ساختماني و معماري و كمك در جهت صحت و دقت انجام كار

وب سایت های مربوطه معماری