معرفي كارداني پيوسته تأسيسات - گرايش تبريد

تعريف و هدف:

  توليد، ذخيره سازي و نگهداري بعضي محصولات نظير مواد غذايي، دارويي و شيميايي در شرايط سرمايي مناسب از زمان توليد تا زمان مصرف و يا از محل توليد تا محل مصرف بطوريكه خواص آنها حفظ شده و از بين نرود داراي اهميت زيادي است بنابراين هدف از برگزاري اين گرايش، تربيت نيروي انساني متخصص واجد شرايط به منظور انجام محاسبات، نصب و راه اندازي و راهبري تاسيسات تبريد مي باشد.هدف اين برنامه تربيت تكنسين تاسيسات تبريد با جهت گبري فني است لذا در طراحي برنامه علاوه بر مهارتهاي فني، تفكر طراحي نيز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب تكنسين فني و با لحاظ كردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهاي علمي-كاربردي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه شده است.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

از فارغ التحصيلان اين گرايش انتظار ميرود:

  1. نقشه هاي تاسيسات تبريد را ترسيم نمايند
  2. مواد و مصالح موردنياز تاسيسات تبريد را برآورد و انتخاب نمايند
  3. سيستم يك سردخانه فريوني را طراحي و محاسبه و اجرا نمايند
  4. تاسيسات تبريد يك سردخانه فريوني را نصب و راه اندازي نمايند
  5. تاسيسات تبريد يك سردخانه را تعمير و نگهداري نمايند
  6. دستگاههاي تبريد خانگي و تجاري را نصب و راه اندازي نمايند
  7. دستگاههاي تبريد خانگي و تجاري را سرويس و تعمير نمايند
  8. تاسيسات كارخانه يخسازي را نگهداري نمايند
  9. آموزش كارگران زيرنظر خود را انجام دهند

وب سایت های مربوطه تاسیسات