اطلاعات شخصی

 

 

نام و نام خانوادگي :

مسئوليت :

تحصيلات :

رشته :

 

سوابق کاری

 

سوابق تحصیلی

 

اهم وطایف

 

اهم وظايف

 بررسي و پيگيري امور مربوط به دانشجويان فارغ التحصيل

 • تدوين طرح نظارت بر جلسات امتحاني به منظور سازماندهي و بهره گيري كامل از نيروهاي موجود
 • از بين بردن آثار و مستندات مربوط به سوالات و اوراق امتحاني
 • بازرسي و رسيدگي به تخلفات در جريان برگزاري امتحانات وتهيه صورتجلسه و ارجاع آن به مقامات مسئول
 • اعلام تمامي اخطاريه ها و فراخواني هاي بخش آموزش در تابلوي اعلانات گروه جهت اطلاع دانشجويان
 • نظارت بر ليست حضورغياب دانشجويان در پايان هر نيمسال و اعمال قوانين در موارد لازم
 • ارائه خدمات مشاوره به دانشجويان
 • اجراي طرح نظرسنجي از دانشجويان مطابق دستورالعمل سازمان مركزي
 • طراحي و تهيه فرم هاي مرخصي تحصيلي، انصراف و ....
 • پاسخگويي به سوالات دانشجويان و ارباب رجوع
 • راهنمايي و هدايت دانشجويان در مواقع لزوم و پاسخگويي به سوالات آنها
 • گردآوري كليه درخواستهاي آموزشي دانشجويان جهت ارائه مدير گروه يا طرح در كميسيون
 • پاسخگويي به تماسهاي تلفني و انجام هماهنگي هاي لازم
 • اطلاع رساني به دانشجويان جديدالورود براي ثبت نام
 • انجام ثبت نام طبق دستورالعمل و قوانين و مقررات
 • پيش بيني و اجراي برنامه هاي حذف و اضافه
 • تهيه تقويم آموزشي آموزشكده و ارايه آن به مدير آموزش
 • بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان و استخراج اسامي دانشجوياني كه امور تحصيلي آنها طبق قوانين آموزش نياز به پيگيري دارد.
 • اجراي دستورالعمل ها و آيين نامه هاي صادره از دانشگاه و سازمان سما
 • اجراي برنامه هاي آموزشي مصوب دانشگاه و سازمان سما
 • همكاري با ساير كاركنان براي حسن اجراي برنامه هاي پژوهشي و فرهنگي
 • تنظيم و ارائه گزارشهاي مستمر ماهانه و نيمسالانه
 • اجراي آيين نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات امتحاني
 • استخراج اسامي دانشجويان مشروط و پيگيري وضعيت آنها
 • كوشش در جهت حسن برگزاري امتحانات
 • انجام ساير امور ارجاعي از سوي مقام مافوق
 •  

 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)