معاونت فرهنگی

معاون فرهنگی دانشجویی
مدیريت امور فرهنگی
مدير امور فرهنگي
كارشناس امور فرهنگي
کارشناس قرآن و عترت
کارشناس فوق برنامه
کلاس های فوق برنامه
طرح قدس
پاسخگوئی به شبهات دینی
اتاق فکر
ستاد اقامه نماز
کانون قرآن و عترت
برنامه ها آینده
تقویم زمان اردوها
صفحه اصلی معاونت فرهنگی

معاونت دانشجویی

 

اطلاعات شخصی

 

نام و نام خانوادگي : مرتضی محمدی

مسئوليت : مدير امور دانشجويي

تحصيلات :‌ دانشجوی فوق لیسانس

رشته :‌ الکترونیک

ايميل :از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

سوابق کاری

 

سوابق تحصیلی

 

اهم وطایف

 اهم وظايف مدير امور دانشجويي

شاغل در اين پست با رعايت قوانين و مقررا ت به انجام وظايف ذيل مي پردازد:

برنامه ريزي به منظور تسهيل در روند امور تحصيلي دانشجويان از جمله مرخصي هاي تحصيلي ، نقل و انتقالات و

ميهمان شدن .

برنامه ريزي به منظور ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان از جمله (صندوق رفاه ، تعاوني ها ، بيمه حوادث ،

كاردانشجويي و ...) .

برنامه ريزي و هماهنگي در فعاليت مركز راهنما يي و مشاوره آموزشكده به منظورتامين بهداشت روان دانشجويان و

پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي آنها .

ايفاء ، حقوق فردي و اجتماعي دانشجويان مطابق با آئين نامه انضباطي و ساير مقررات مربوط و پيشگيري از مشكلات

انضباطي .

برنامه ريزي توسعه فعاليت هاي دانشجويان در تشكل هاي دانشجويي ، كانون فارغ التحصيلان ، انجمن ها و

جشنواره هاي دانشجويي و ... .

پيشنهاد برنامه هاي آموزش مهارت هاي زندگي به دانشجويان با استفاده از شيوه هاي جديد آموزش و فعاليت هاي

جمعي .

برنامه ريزي نشست هاي هم انديشي و تبادل نظر في مابين اساتيد با دانشجويان .

برنامه ريزي براي فعاليتهاي مربوط به كمك ها و تسهيلات رفاهي ، بهداشتي و درماني دانشجويان .

تحقيق و پژوهش در امور دانشجويي و كاربست نتايج تحقيقات در كاهش مشكلات دانشجويي و تسهيل در

ارائه خدمات .

ارزشيابي و نظارت بر فعاليتهاي امور دانشجويي در سطح آموزشكده .

برنامه ريزي و پيگيري براي امور فارغ التحصيلي دانشجويان و هماهنگي در انجام صدور گواهينامه و دانشنامه هاي

تحصيلي، تاييديه هاي تحصيلي... .

برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به خدمات نظام وظيفه دانشجويان مشمول خدمت وظيفه عمومي .

برنامه ريزي امور خوابگاههاي دانشجويي و تدوين طرح هاي تسهيلاتي براي خدمات بهتر در خوابگاهها .

برنامه ريزي اجراي تسهيلات مالي در امور تحصيلي از جمله ، تخفيف و تقسيط شهريه ، وام دانشجويي و ... .

تهيه طرح ها و دستور العمل ها و آئين نامه هاي مربوط به امور دانشجويي و نظارت بر اجراي مطلوب آنها .

برنامه ريزي به منظور تامين سهميه مواد غذايي و امور سلف سرويس هاي دانشجويي و امور تغذيه و بهداشت

مواد غذايي .

شركت در دوره هاي آموزشي همايشها و نشستهاي مرتبط با وظايف محوله .

برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي تربيت بدني و برنامه هاي و رزشي دانشجويان در چهارچوب سياستهاي تربيت بدني

سازمان .

تشكيل شوراي ورزشي آموزشكده وگروههاي ورزشي و تيم هاي ورزشي دانشجويان .

اهتمام در برگزاري تمرينات و شركت دادن دانشجويان در مسابقات و المپيادهاي ورزشي .

تهيه گزارش فعاليتهاي امور دانشجويي و ارائه به مسئولين ذيربط .

نظارت بر عملكرد كارشناسان و شناسايي ضعف و قوت در پيشبرد فعاليتهاي تحت مديريت و ارائه گزارش به مسوولين

ذيربط .

پاسخ به نامه هاي ارجاع شده .

انجام ساير امور ارجاعي مربوط عندالزوم .