آيين نامه طرح‌هاي پژوهشي

رويكردهاي طرح‌هاي پژوهشي: طرح‌هاي پژوهشي بايد يكي از رويكردهاي زير را دارا بوده و مطابق آن ارائه گردد

*طرح‌هاي پژوهشي با رويكرد حل مسائل و مشكلات سازمان: به طرح‌هايي اطلاق مي شوند كه در خصوص مسائل، مشكلات و نيازهاي آموزشكده ها مدارس و يا سازمان سما است. معاونت آموزشي،‌ پژوهشي و فرهنگي سازمان سالانه فهرستي از اولويت‌هاي پژوهشي سازمان را تا آخر فروردين ماه هر سال اعلام مي نمايد كه ضروري است مجريان داوطلب پروپزال طرح خود را بر اساس عناوين اين اولويت‌ها تا آخر خرداد ماه به معاونت آموزشي پژوهشي سازمان ارسال نمايند.

*طرح‌هاي پژوهشي با رويكرد نوآوري و توليد علم: به طرح‌هايي اطلاق مي شوند كه در زمينه‌ي رشته‌هاي مصوب آموزشكده مربوطه و يا رشته هيات علمي تمام وقت استخدامي آموزشكده سما باشد

*طرح هاي پژوهشي با رويكرد اختراع: به طرح هايي اطلاق مي شود كه منجر به طراحي و اختراع محصول جديدي شده باشد كه قابليت ثبت اختراع توسط اداره مالكيت‌هاي صنعتي را دارا باشد.

*طرح‌هاي پژوهشي با رويكرد توليدات نوآورانه: به طرح‌هايي اطلاق مي شود كه منجر به ساخت تجهيزات آزمايشگاهي ، كارگاهي و يا محصولات علمي، فني و ... كه قابليت تجاري سازي و درآمدزايي را داشته باشند.

 

1-طرح‌هاي پژوهشي مي بايستي كاربردي يا مرتبط با مسائل مركز باشد.

2-طرح‌هاي پژوهشي ارائه شده، تكراري نبوده و براي اولين بار ارائه شده باشد.(در صورت احراز تخلف با مجري مربوطه مطابق قوانين رفتار خواهد شد و نسبت به استرداد مبالغ پرداختي اقدام خواهد گرديد)

3-طرح پژوهشي ارائه شده، پايان‌نامه مجري طرح نبوده و در آينده نيز به عنوان پايان‌نامه مورد استفاده وي قرار نگيرد.

4-صورت طرح پژوهشي ارائه شده بايد مشخص باشد و ساعات تحقيق مورد نياز آن نيز مشخص شود.

5-تاخير در اتمام طرح بدون مجوز تمديد قرارداد از مرجع تصويب كننده مشمول جريمه بوده و به ازاي هر ماه ديركرد 2 درصد از كل مبلغ قرارداد(منهاي حق نظارت) به عنوان جريمه كسر خواهد شد. قابل ذكر است زمان اجراي هر طرح پژوهشي فقط يكبار و حداكثر به مدت 6 ماه قابل تمديد خواهد بود.

6-براي ارائه طرح‌هاي پژوهشي بايد از فرم پيشنهاد طرح پژوهشي (فرم شماره صفر) استفاده شود.

7- اعضاي هيات علمي مدعو فقط مجاز به اجراي طرح‌هاي پژوهشي تا اعتبار حداكثر 40،000،000 ريال مي‌باشد. اين اعضا پس از تصويب طرح و هنگام عقد قرارداد بايد يك فقره چك تضميني معادل بودجه ي مصوب طرح در اختيار امور مالي مركز قرار دهند كه پس ار اتمام طرح و انجام تعهدات به ايشان بازگردانده خواهد شد.

8- مجموع ساعات تحقيق اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشكده‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي نبايد بيش از 100 ساعت و اعضاي هيات نيمه وقت و مدعو نبايد بيش از 50 ساعت در ماه باشد.

9-در صورتي كه بودجه‌ي طرح‌هاي پژوهشي با رويكرد نوآوري و توليد علم، بيش از 40،000،000 ريال باشد، تنها در صورتي قابل بررسي خواهد بود كه مازاد آن توسط نهادها و سازمان‌هاي ديگر تامين شود.

10-ست ‌هاي آموزشي كه ساخت آنها به عنوان طرح پژوهشي مطرح مي باشد بايد داراي شرايط زير باشند:

الف. نمونه مشابه در بازار نداشته باشند.

ب. در صورت وجود نمونه مشابه در بازار رويكرد يا ايده نوآورانه يا دلايل توجيهي مناسب جهت ساخت ست وجود داشته باشد.

11- هزينه ي شركت در همايش‌هاي داخلي و خارجي و هم چنين هزينه ي ارائه مقالات در مجلات علمي به منظور ارائه ي مقالات موظفي از محل اعتبارات پژوهشي امكان پذير نمي باشد. هم چنين تشويقي مقالات موظفي امكان پذير نمي باشد اما در صورت توليد تعداد مقالات بيشتر از تعهد مذكور، تشويق مقالات اضافه بر تعهد امكان پذير است.

12-هزينه‌هاي كاغذ پرينت تايپ و صحافي در پروپزال طرح پيش بيني و پس از تصويب بر عهده‌ي مجري است.

13- ميزان حق‌الزحمه ساعات انجام طرح‌هاي پژوهشي مجري و يا همكاران طرح،‌معادل ميزان حق‌التدريس دروس نظري آموزشكده خواهد بود.

14- مجريان طرح بايستي طرح را طبق زمان بندي از قبل اعلام شده به پايان برسانند و گزارش نهايي طرح بايد تا تاريخ پايان طرح (بر اساس تاريخ پايان درج شده در قرارداد طرح پژوهشي) توسط مجري به مرجع تصويب كننده تحويل داده شود تا شامل جريمه ديركرد نگردد. ليكن مجري پس از اين تاريخ حدالكثر 18 ماه فرصت دارد تا تعهدات خود، اعم از پذيرش مقاله يا تاييديه هاي مورد نظر را تحويل دهد كه زمان مورد نظر شامل جريمه دير كرد نخواهد شد بديهي است در صورت عدم انجام تعهدات تمام بودجه ي طرح توسط مجري بايد برگردانده شود و هيچ امتيازي از آن طرح به واحد سما تعلق نگرفته و مجري طرح نيز مجاز به ارائه آن به عنوان سابقه پژوهشي خود نخواهد بود.

15-مقاله بايد به نام مجري طرح به عنوان نفر اول با ذكر عنوان سما مطابق بخشنامه شماره 2-2/39125.25 تاريخ 26/11/89/ ارائه شود

16- تنها همكاران طرح پژوهشي (برابر پروپزال طرح) مي توانند به عنوان نويسنده دوم به بعد مقاله موظفي طرح پژوهشي با ذكر عنوان سما مطابق بخشنامه شماره 2-2/39125/25 تاريخ 26/11/89 ذكر گردند و معرفي اشخاص ديگر به عنوان يكي از نويسندگان مقاله مجاز نيست.

17-در بخش Achnowledgment (تشكر و قدراني) حتما بايد با قيد نام طرح پژوهشي از آموزشكده‌ي فني و حرفه‌اي سما واحد مربوط در حمايت از طرح تحقيقاتي تشكر شود.

18-چاپ گزارش نهايي طرح،‌به عنوان كتاب و يا هر گونه اثر ديگري با مجوز معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان امكان‌پذير خواهد بود

19- به منظور يكسان سازي گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي ضروري است گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي مطابق پيوست شماره 1 (نحوه ‌ي تهيه‌ي گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي ) تهيه گردد.

20- مجريان طرح‌هاي پژوهشي بايد نتايج طرح خود را در قالب يك سخنراني علمي با شرايط زير در آموزشكده مربوطه ارائه نمايند:

الف. نصب اطلاعيه‌هاي آن از يك ماه قبل از برگزاري در آموشكده با موضوع مربوط توسط مديريت پژوهش آموزشكده

ب. حضور رييس معاون آموزشي و پژوهشي مدير پژوهش و مدير گروه آموزشكده

ج. حضور دانشجويان و اعضاي هيات علمي رشته‌هاي مرتبط

د. حضور حداقل 3 نفر به عنوان مباحثه كننده كه از ميان اعضاي هيات علمي آموزشكده و يا واحد انتخاب مي شوند و مجري طرح پژوهشي به عنوان سخنران

ه. فيلمبرداري از سخنراني مذكور و ارسال CD آن به معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان

21- انجام سخنراني توسط مجري طرح،‌شامل تعهدات وي بوده و حق الزحمه‌اي به آن تعلق نخواهد گرفت.

*‌تشخيص پذيرش الويت طر‌ح‌هاي پژوهشي با نظر شوراي پژوهشي مركز مي‌باشد.

 

جدول مربوط به بودجه، مرجع تصويب كننده و تعهدات مجري طرح‌هاي پژوهشي:

رديف

رويكرد طرح پژوهشي

بودجه(ريال)

مرجع تصويب كننده

تعهدات مجري

1

 

حل مسائل و مشكلات سازمان

 

تا سقف 120 ميليون

معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان

-انجام سخنراني علمي از نتايج تحقيق در سطح سازمان و مركز مربوطه

-ارسال مقاله به ماهنامه سما

2

 

نوآوري و توليد علم

 

تا 40 ميليون

 

شوراي پژوهشي مركز سما

-ارائه يك مقاله در همايش‌هاي ملي يا بين‌المللي و يا چاپ مقاله حداقل در مجلات علمي عمومي يا علمي ترويجي

-انجام سخنراني علمي از نتايج تحقيق در سطح مركز

3

 

 

اختراع

 

 

تا سقف 40 ميليون

 

 

شوراي پژوهشي مركز سما

-ارائه گواهي ثبت اختراع توسط اداره مالكيت هاي صنعتي

-انجام سخنراني علمي از نتايج تحقيق در سطح مركز

 

بيش از 40 ميليون

 

معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان

4

 

توليدات نوآورانه

تا سقف 40 ميليون

شوراي پژوهشي مركز سما

-ارائه محصولات توليد شده و تاييد توسط داور تخصصي

-انجام سخنراني علمي از نتايج تحقيق در سطح مركز

بيش از 40 ميليون

معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان

 

جدول زمان پرداخت حق الزحمه طرح‌هاي پژوهشي

 

مبلغ بودجه طرح

 

35% از بودجه طرح

 

40% از بودجه طرح

 

25% از بودجه طرح

 

زمان پرداخت

پس از تصويب طرح و انعقاد قرارداد

اجراي نيمي از طرح و تاييد گزارش دوره‌اي توسط ناظر

تاييد گزارش نهايي توسط ناظر و انجام تعهدات طرح توسط مجري

 

 

پيوست شماره 1

نحوه تهيه گزارش نهايي طرحهاي پژوهشي

مشخصات روي جلد:

الف) روي جلد به ترتيب از بالا به پايين:

آرم سازمان سما و عنوان آموزشكده فني و حرفه‌اي سما واحد مربوطه معاونت آموزشي،‌پژوهشي و فرهنگي

عنوان طرح پژوهشي

نام مجري و گروه آموزشي مربوطه

نام همكاران طرح پژوهشي به ترتيب درجه همكاري

سال‌هاي اجراي طرح پژوهشي

در قسمت عطف عنوان طرح بصورت خلاصه و نام مجري طرح

ب) تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد در وسط قرار گيرد.

مشخصات صفحه داخلي:

الف)مشخصات فرعي

1.شماره صفحات بصورت (الف-ب-ج-...) است كه بايد در پايين و وسط صفحه قرار گيرد

2.اولين صفحه پس از جلد، صفحه سفيد بسم الله الرحمن الرحيم باشد و با شماره صفحه فرعي الف شماره گذاري شود.

3.كليه مندرجات روي جلد يا همان ترتيب فاصله روي جلد در صفحه "ب" قرار گيرد.

4.قسمت "ج" بهchnowledgment A (تشكر و قدرداني) اختصاص دارد. متن بايستي مطابق بند 2-9 دستورالعمل نحوه اجراي طرح‌هاي پژوهشي نوشته شود.

5.صفحه بعدي به فهرست مطالب اختصاص دارد. فاصله تيتر نسبت به دو طرف صفحه كاملا در وسط قرار گيرد. پائين تر از تيتر فهرست،‌ كلمات عنوان و صفحه نوشته شود. فهرست شامل: مقدمه، بخش ها، عنوان بخش (بخش اول- بخش دوم... همراه با عنوان)، فصل‌هابا عنوان هر فصل(فصل اول- فصل دوم....) و عنوان محتويات فصل نوشته شود.

ب) صفحات اصلي

توالي صفحات اصلي گزارش نهايي بر اساس طرح پيشنهادي زير تنظيم گردد. خلاصه فارسي گزارش نهايي طرح (اولين صفحه اصلي كه از صفحه 1 آغاز مي‌شود و حداكثر در 2 صفحه آورده مي شود.)

 

خلاصه

مقدمه

فصل اول: مروري بر تحقيقات گذشته

فصل دوم: مواد و روش‌ها

فصل سوم: نتايج تحقيق

فصل چهارم:‌ بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات

پيوست‌ها و فهرست و منابع فارسي و لاتين

انگليسيSummary

ضمائم (نقشه ها و عكس‌ها و غيره)

 

ج) تذكرات مهم:

1- صفحات اصلي مي‌بايست بصورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرصفحه با فونت BNazanin و اندازه فونت 12 تايپ شود. شماره صفحه كاملا در وسط و پايين صفحه قرار گيرد.

2-هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زير توجه شود:

الف) ترتيب نوشتن فهرست منابع، به ترتيب حروف الفبا باشد.

ب) هر يك از منابع نيز بايد به ترتيب زير باشد.

نام خانوادگي

نام كوچك نويسنده.      

سال انتشار به استثناء برخي از رشته‌هاي علوم انساني كه متناسب با نوع رشته، سال انتشار در آخر آورده مي شود.

عنوان كتاب يا مقاله

نام ناشر يا مجله‌اي كه مقاله چاپ شده است(شماره و سال مجلد قيد شود)

صفحاتي كه مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است.

 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)