بازديد علمي دانشجويان دختررشته گرافيك و نقاشي به همراه اساتيد از كاخ سعدآباد در تاريخ 30 /01 / 93