اطلاعات شخصی

 

 

نام و نام خانوادگي : علي رضايي

مسئوليت : كارشناس پژوهش و ارتباط با صنعت

تحصيلات : ليسانس

رشته : برق

 

سوابق کاری

 

سوابق تحصیلی

 

اهم وطایف

 

شرح وظايف :

 * برنامه ريزي سالانه براي تحقق اهداف سالانه حوزه پژوهشي آموزشكده

 * برنامه ريزي سالانه براي ايجاد ارتباط با مراكز صنعتي، تجاري، اقتصادي و ... جامعه محلي

 * پيش بيني منابع و امكانات مورد نياز براي اجراي برنامه ها و طرح پژوهشي

 * تهيه جدول زمانبندي اجراي برنامه ها و طرح ها

 * ارائه طرح ها و برنامه هاي حوزه كارشناسي به مديريت براي تأييد و اجرا

 * بازنگري و اصلاح طرح ها و برنامه ها

 * اجراي طرح ها و برنامه ها

 * اجراي دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي

 * گردآوري اطلاعات براي شناسايي نيازهاي علمي و پژوهشي آموزشكده و تدوين آنها تحت عنوان پيش نويس طرح پژوهشي

 * گردآوري نتايج پژوهش ها و تحقيقات انجام شده و طبقه بندي آنها

 * اطلاع رساني به مخاطبين از منابع، مآخذ و اطلاعات موجود در حوزه پژوهشي به دانشجويان و مدرسان

 * برگزاري دوره هاي آموزشي روش تحقيق

 * پيشنهاد اجراي طرح پژوهشي در خصوص توسعه پيشرفت تحصيلي دانشجويان

 * پيشنهاد اجراي طرح پژوهشي در خصوص بهداشت رواني و جسمي دانشجويان

 * ارزشيابي از فرآيند اجراي طرح و برنامه ها

 * اصلاح فرآيند اجراي طرح ها و برنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 * تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت ماهانه، ترم و سالانه

 

 

 

 


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (21)