نحوه استفاده از منابع و امكانات كتابخانه

رديف

عضويت

مدارك لازم جهت عضويت

چگونگي امانت از منابع مطالعاتي

1

دانشجويان آموزشكده

كپي پرينت آخرين انتخاب واحد

2 كتاب به مدت 14 روز

2

اساتيد مدعو

كپي ابلاغيه اساتيد

تكميل برگ درخواست عضويت

2 كتاب به مدت 14 روز

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • *تمديد مدت امانت كتاب 10 روز مي باشد.
 • *چنانچه كتابي در مهلت مقرر برگردانده نشد فايل دانشجويان توسط كتابخانه بسته خواهد شد.
 • *چنانچه زمان تاخير بيش از يك هفته و با سه بار در مدت يك ترم تكرارگردد عضويت امانت گيرنده در بخش امانت براي مدت سه ماه به حالت تعليق در خواهد آمد.
 • *امانت گيرنده مسوول حفظ سلامت كتابخانه و ملزومات آن مي باشد و چنانچه منبع امانتي ناقص و يا مفقود گردد، موظف است همان كتاب با همان چاپ و ناشر را تهيه كرده و به كتابخانه تحويل دهد.
 • *اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كارمندان آموزشكده به هنگام قطع رابطه خود با آموزشكده (ناشي ازانتقال، بازنشستگي، ترك تحصيل، فارغ التحصيلي و...‌) موظف است براساس آيين نامه، تسويه حساب با بخش امانت كتابخانه را اجرا نمايد.
 • *نشريات به هيچ وجه امانت داده نمي شود و بايد در محل استفاده شوند.
 • *دانشجويان مهمان مي توانند از منابع اطلاعاتي در محل كتابخانه استفاده نمايند و مجاز به خارج كردن كتاب از كتابخانه نمي باشند.
 • *كتب مرجع امانت داده نمي شود و بايد در محل استفاده شوند.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)