مدير گروه : جناب آقاي مهندس منصوريان

تحصيلات : كارشناسي ارشد مكانيك خودرو

ايميل : ---------

تلفن تماس : 5-56832464

 

 

 

وب سایت های مربوطه ساخت و تولید