مدير گروه : جناب آقاي مهندس منصوريان

تحصيلات : دانشجوی دکتری مكانیک خودرو

ايميل :

تلفن تماس : 5-56832464

 

 

وب سایت های مربوطه مکانیک خودرو