نظام پیشنهادات

از طریق این سامانه می توانید پیشنهادات و نظرات خود را ارائه دهید .

مجموعه ها

  • ارتباط با ریاست

    شما می توانید به صورت مستقیم با ریاست آموزشکده در ارتباط باشید
    • 0 بحث
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://opensaz.com/?fp=EhaQWQPdDFxfs4JJhORbZLHw6ACfEyxzrc4gbMCfIuaCgjOS6vlstmt4CDHqFWz35RgaHqo5caB2q20CCU3oVSE3aawRxWN4kntJgD4vePWHXYgulKGpZDYHIcgFdmvuKZxwpmsYYAj4RpZ6rTS%2F7UjJqHFHTBxlzQxyDb%2FzB6s%3D&prvtof=CQOuSP3LWPY3mXk%2B92xRGlAqe8UZTJe5aPJHBQEa4q4%3D&poru=zo%2FyQprNRCkn8N2ZfA7tvwChM%2F8onk9r%2BH8HFYe%2Fir%2Bmp%2FxovtcA3LhmDeFIQtKA&">Click here to proceed</a>. </body>