كارشناس گروه : خانم عظیمی پور

 تحصيلات : كارشناسی ارشد ریاضی

 تلفن تماس : 5-56832464 داخلی 309

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

وب سایت های مربوطه تاسیسات