كارشناس گروه :  آقاي حميد گرامی

رشته تحصيلی:   كارشناسی ارشد مديريت آموزشی

 تلفن تماس :   02156832464  داخلی 310

 

وب سایت های مربوطه حسابداری