كارشناس گروه :  علی رضایی

تحصيلات :   كارشناسی ارشد رشته برق

تلفن تماس : 5-56832464 داخلی 310